Polityka Prywatności

Informacja Administratora danych osobowych dla klientów Prestige Investments Sp. z o.o.

Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych, jest Prestige Investments Sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 Maja 14. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktowad się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych.

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania wskazanych niżej celów.

Przetwarzanie danych

Administrator może przetwarzad Pani/Pana dane w celu:

 realizacje roszczenia zgodnie z umową lub umową cesji o wypłatę odszkodowania/świadczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędnośd przetwarzania danych do wykonywania umowy (w przypadku, gdy występuje Pani/Pan z roszczeniem, jest Pani/Pan pełnomocnikiem osoby występującej z roszczeniem),

 wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów dot. realizowanych usług oraz obowiązku przechowywania dokumentacji z postępowania obsługowego dla celów dowodowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędnośd do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów prawa, w szczególności, przepisów o rachunkowości,

 podejmowania ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeo lub odszkodowao – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędnośd przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwośd przeciwdziałania wypłacaniu nienależnych świadczeo lub odszkodowao. Decyzja dotycząca wysokości odszkodowania/świadczenia zostanie podjęta na podstawie danych niezbędnych do ustalenia zasadności roszczenia. Podanie danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia roszczenia. W przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe rozpatrzenie roszczenia o odszkodowanie/świadczenie.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeo z tytułu roszczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą byd udostępnione podmiotom zewnętrznym w związku z realizacją umów i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów. Pani/Pana dane osobowe mogą byd przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesład te dane innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktowad się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Źródło pochodzenia danych

Jeżeli jest Pani/Pan klientem Prestige Investments Sp. z o.o., dane zostały przekazane podczas zawarcia umowy lub umowy cesji. Jeżeli jest Pani/Pan pełnomocnikiem osoby, której dane przetwarza Prestige Investments Sp. z o.o., uprzejmie prosimy o przekazanie niniejszej Informacji Administratora danych osobowych także tej osobie, która udzieliła Pani/Panu pełnomocnictwa.